Metode

observation – omsorg – behandling

De 3 ben i det pædagogiske arbejde på Borgmesterbakken er: OBSERVATION – OMSORG – BEHANDLING.

Vores arbejde med styrkelse og implementering af faglige teorier og metoder er en kontinuerlig proces. Vi holder os løbende opdateret med de nyeste teorier og metoder, og bruger udelukkende evidensbaserede metoder.

Objekt-relations-teori

Personalet på Borgmesterbakken tænker og arbejder vi med afsæt i objekt-relations-teori. Det betyder, at vi altid forsøger at forstå barnets handlinger som en konsekvens af den måde, det opfatter sig selv og sine omgivelser i en given situation.  Når vi arbejder med objekt-relations-teori betyder det, at vi møder barnet/den unge med en spejlende og undersøgende tilgang.

 

Ressourceorienteret tilgang

På Borgmesterbakken har vi en ressourceorienteret tilgang til barnet/den unge, hvilket betyder, at vi møder barnet/den unge med positive forventninger. Vi fremhæver og tydeliggøre barnets/den unges ressourcer og arbejder derved målrettet med barnets/den unges indre billede af sig selv. Det gør vi bl.a. for at øge barnet/den unges evne til indre fremfor ydre styring.

 

SUT-metoden

Vi baserer det pædagogiske arbejde på SUT metoden, som i forbindelse med Borgmesterbakkens udviklingsprojekt, løbende er blevet implementeret i det daglige arbejde. SUT står for: Spejle, Undersøge fantasien og Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse.

`Spejle´ vil sige, at sætte ord på den andens umiddelbare følelser. I bredeste forstand bruges spejling til at skabe eller genskabe den menneskelige kontakt imellem barnet/den unge og pædagogen.

`Undersøge´ fantasien betyder, at vi spørger undersøgende ind til barnets/den unges oplevelse, forståelse og fortolkning af sig selv og sin omverden. Formålet er at sikre os, at vi har en fællesforståelse af, hvordan barnet/den unge har oplevet/oplever en given situation. Omsorgssvigtede børn og unge har tidligere oplevet, at deres indre ikke var af betydning. Når vi undersøger fantasien, er det ikke blot med henblik på afklaring. Det er i ligeså høj grad for at signalere til barnet, at vi tillægger deres følelser og tanker værdi samt at træne barnets evne til at reflektere.

`Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse´ vil sige, at vi fremlægger en hypotese for barnet. Hypotesen handler om barnet/den unge selv, barnet/den unges opfattelse af omverden eller relationen imellem den barnet/den unge og dens omverden. Det er tydeligt understreget, at det blot er en hypotese, som barnet/den unge har mulighed for at overveje, acceptere eller forkaste, da det netop er et tilbud om et alternativt narrativ og ikke en magtkamp imellem barnet/den unge og pædagogen om at have ret.

 

Præformulerede indsatsområder og målsætninger

Når et barn/en ung anbringes på Borgmesterbakken, sker det ofte med meget kort varsel. Det betyder, at vi sjældent ved ret meget på forhånd om barnet/den unge. Vi har derfor formuleret nogle præformulerede indsatsområder og målsætninger. Disse justeres efterhånden, som vi via vores observationer får mere indsigt i det enkelte barn/den unges individuelle problematikker. Formålet er for det første at sikre kvaliteten af vores faglige arbejde. For det andet at vi målretter vores observationer med henblik på dataindsamling formuleret som dagbogsnotater. Vi har følgende insatsområder, som hver er knyttet til en målsætning: Familie/netværk, Fritid/venskaber, Døgnrytme, Identitet og personlighed.

 

Dokumentation

Observation og dokumentation er nøgleord jvf. Borgmesterbakkens formål.  Det er afgørende for os, at beslutningen om, hvad der videre skal ske med barnet/den unge, hviler på et veldokumenteret grundlag. I vores pædagogiske arbejde gør vi derfor meget ud af, at vores observationsbeskrivelser, er af høj kvalitet. Vi forstår kvalitet i denne sammenhæng som beskrivelser

  • hvor det klart fremgår, hvilket udviklingsmål vi i en given periode arbejder med
  • som viser, hvordan vi pædagogisk arbejder med udviklingsmålet
  • som er nøgterne
  • som er kontekstbeskrivende

Vi evalurerer løbende på den pædagogiske insats i relation til det formulerede udviklingsmål.

 

Vi skaber rammerne for en almindelig hverdag

Under opholdet støtter og hjælper vi barnet/den unge i at leve et liv så nær det normale som muligt. Hele tiden med respekt for barnet/den unges individuelle særegenhed og problematikker. Det gør vi ved at give barnet/den unge mulighed for at udvikle de færdigheder, der skal til for at leve så normalt et liv som overhovedet muligt. De forventninger og krav vi stiller, er tilpasset det enkelte barn/den unges færdigheder og udvikling. Du kan læse mere om hverdagen på Borgmesterbakken under Dagligdagen og om, hvilke faglige reflektioner, der ligger til grund.

 

Show Buttons
Hide Buttons