Metode

Præformulerede indsatsområder og målsætninger

Når et barn/en ung anbringes på Borgmesterbakken, sker det ofte med meget kort varsel. Det betyder, at vi sjældent ved ret meget på forhånd om barnet/den unge. Vi har derfor formuleret nogle præformulerede indsatsområder og målsætninger. Disse justeres efterhånden, som vi via vores observationer får mere indsigt i det enkelte barn/den unges individuelle problematikker. Formålet er for det første at sikre kvaliteten af vores faglige arbejde. For det andet at vi målretter vores observationer med henblik på dataindsamling formuleret som dagbogsnotater. Vi har følgende indsatsområder, som hver er knyttet til en målsætning: Familie/netværk, Fritid/venskaber, Døgnrytme, Identitet og personlighed. Læs mere om de præformulerede indsatsområder og målsætninger Her

Spejle , undersøge fantasien og tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse

I forbindelse med Borgmesterbakkens udviklingsprojekt  har vi løbende implementeret de tre elementer: Spejle, Undersøge fantasien og Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse i den pædagogiske praksis.

Spejle

`Spejle´ vil sige, at sætte ord på den andens umiddelbare følelser. I bredeste forstand bruges spejling til at skabe eller genskabe den menneskelige kontakt imellem barnet/den unge og pædagogen.

Undersøge fantasien

`Undersøge´ fantasien betyder, at vi spørger undersøgende ind til barnets/den unges oplevelse, forståelse og fortolkning af sig selv og sin omverden. Formålet er at sikre os, at vi har en fællesforståelse af, hvordan barnet/den unge har oplevet/oplever en given situation. Omsorgssvigtede børn og unge har tidligere oplevet, at deres indre ikke var af betydning. Når vi undersøger fantasien, er det ikke blot med henblik på afklaring. Det er i ligeså høj grad for at signalere til barnet/den unge, at vi tillægger vedkommendes følelser og tanker værdi samt at træne barnets/den unges evne til at reflektere.

Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse

`Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse´ vil sige, at vi fremlægger en hypotese for barnet. Hypotesen handler om barnet/den unge selv, barnets/den unges opfattelse af omverden eller relationen imellem barnet/den unge og omverden. Det er tydeligt understreget, at det blot er en hypotese, som barnet/den unge har mulighed for at overveje, acceptere eller forkaste, da det netop er et tilbud om en alternativ forståelse og ikke en magtkamp imellem barnet/den unge og pædagogen om at have ret.

Objekt-relations teori

På Borgmesterbakken tænker og arbejder vi med afsæt i objekt-relations-teori. Det betyder, at vi altid forsøger at forstå barnets handlinger som en konsekvens af den måde, det opfatter sig selv og sine omgivelser på i en given situation.  Når vi arbejder med objekt-relations-teori betyder det, at vi møder barnet/den unge med en spejlende og undersøgende tilgang.

Ressource-orienteret tilgang

Vores pædagogiske fundament opbygges gennem en ressourceorienteret tilgang, hvor barnet/den unge altid mødes med positive forventninger. Vi fremhæver og tydeliggør barnets/den unges ressourcer og arbejder derved målrettet med barnets/den unges indre billede af sig selv. Det gør vi bl.a. for at øge barnet/den unges evne til indre styring fremfor ydre styring.

Dokumentation

Show Buttons
Hide Buttons